Controle van de jaarrekening

Denote kan u helpen met zowel een niet-wettelijke controle als een wettelijke controle van de jaarrekening. Een niet-wettelijke controle vindt bijvoorbeeld plaats op grond van de statuten, een subsidieregeling of op grond van een vrijwillig verzoek van het bestuur. De wettelijke controle moet worden uitgevoerd door een accountant met een door de AFM afgegeven vergunning. Denote beschikt over een door de AFM afgegeven vergunning.

 

Audit Only voor andere accountantskantoren
Voor accountantskantoren die geen AFM vergunning hebben of assurancewerkzaamheden willen uitbesteden, treedt Denote op als een Audit Only organisatie. Dit betekent dat Denote zich beperkt tot audit- en assurancewerkzaamheden en voor overige dienstverlening niet in concurrentie treedt met bestaande intermediairs en adviseurs.

 

Aanpak
Risicoanalyse staat centraal in onze controlebenadering. De risico’s die u kunnen belemmeren bij het realiseren van uw doelstellingen, zijn ons vertrekpunt. Bij de start van onze controle maken wij, in samenspraak met u, een systematische inventarisatie van de belangrijkste risico’s waarmee u wordt geconfronteerd, evenals van de belangrijkste bestaande en gewenste interne beheersingsmaatregelen. Wij kunnen u adviseren over de manier waarop eventueel geconstateerde hiaten in deze beheersingsmaatregelen kunnen worden ondervangen.

 

Onze controle richten we zo in dat er tijdens dit proces geen verrassingen ontstaan. Via heldere, open en betrouwbare communicatie blijft u gedurende het dienstverleningsproces op de hoogte van de vorderingen en bevindingen. Deze communicatie bestaat uit regelmatig, mondeling overleg enerzijds en periodieke schriftelijke rapporteringen anderzijds. Beide zijn een belangrijk onderdeel van ons controleproces.

 

De accountantscontrole is er onder meer op gericht de betrouwbare werking van de interne controlemaatregelen te toetsen en vast te stellen dat daarop kan worden gesteund voor de oordeelsvorming. In onze communicatie met u benoemen wij eventuele verbeterpunten. Vanuit de controle kunnen wij de verdere verbetering van uw interne beheersing ondersteunen.

Denk vooruit

Wilt u meer weten en kennismaken met ons team?